Regulamin plebiscytu „Złote Innowacje FMCG & Retail 2021”

Organizator 

1.1. Podmiotem realizującym badanie konsumenckie, przeprowadzane w formie plebiscytu o nazwie „Złote Innowacje FMCG & Retail 2021”, zwanego dalej „konkursem”, „głosowaniem”, „badaniem konsumenckim”, ankietowaniem „Złote Innowacje 2021”, jest Blue HorizONE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 19A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000719389, posiadająca NIP: 5252734796 oraz REGON: 0000719389 (adres do korespondencji i kontaktowy: Blue HorizONE Sp. z o.o., ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa, dopisek „Złote Innowacje”), zwana dalej „Partnerem” lub BH1. 

1.2. Organizatorem Konkursu, na którego zlecenie działa BH1, jest Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000225098, wydawca magazynu „Hurt & Detal”, zwana dalej Organizatorem lub H&D. H&D jest zarazem wyłącznym organizatorem wydarzenia branżowego: „Innovation Day”. 

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszędzie tam, gdzie mowa będzie w Regulaminie o uprawnieniach i obowiązkach Organizatora, oznaczać to będzie, że uprawnienia te i obowiązki mogą być realizowane przez Partnera na zlecenie Organizatora. 

1.4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na platformie BH1. 

1.5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 25 października 2021 roku. 

Uczestnictwo 

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia 30 września 2021 roku, do godziny 12:00 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.2, oddając swoje głosy na najbardziej innowacyjne produkty roku spośród nominowanych przez Organizatora oraz uzasadniając swój wybór. 

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

Czas trwania 

3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 września 2020 roku i trwać będzie do 30 października 2021 roku. 

3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 25 października 2021 roku. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie https://zloteinnowacje.pl/, a laureaci plebiscytu na uzasadnienie głosu w konkursie poinformowania zostaną poprzez wiadomość email. 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

4.1. Konkurs polega na oddaniu głosu na innowacyjne produkty w kategoriach plebiscytu, przynależnych im podkategoriach, oraz napisanie co najmniej jednego uzasadnienia dokonanego wyboru. Uzasadnienie można napisać dla każdego wyborów w każdej z podkategorii przynależnej odpowiednio do jednej z 5 kategorii tj. SMAK, SKŁAD, OPAKOWANIE, ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY, CHWILE Z PRODUKTEM. 

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4.3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która natrafi na informację o Konkursie, opublikowaną w sieci Internet, w tym w portalu Facebook, Instagram, itp., link do Konkursu czy też do niniejszego Regulaminu i po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem odda swój głos i napisze uzasadnienie wyboru zgodnie z pkt. 4.1 oraz odpowiedzią na pytania będące częścią ankiety i wysłanie ich poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij swoje wybory w plebiscycie” w dniach zamknięcia Konkursu wskazanego w pkt. 3.1. 

4.4. Każdy głosujący może oddać maksymalnie jeden głos w ramach każdej z podkategorii przynależnych odpowiednio do każdej z kategorii wskazanych w pkt. 4.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia głosu oddanego więcej niż wskazana powyżej liczba oraz oddanych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w skutek stosowania nielegalnego oprogramowania. Zakazane jest w szczególności korzystanie przez jedną osobę w celu oddawania głosów w Konkursie dla głosujących z więcej niż jednego adresu e-mail, czy tez profilu w portalu społecznościowym, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych profili. 

4.5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest: 

4.6. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. 

4.7. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. Odmowa udzielenia takiej zgody jest równoznaczna ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika. 

4.8. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.6, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu. 

4.9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem. 

4.10. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie. 

4.11. Laureat Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (tj. wyników głosowania, wybranych odpowiedzi, treści zamieszczonego uzasadnienia) przez Organizatora, Partnera oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

4.12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora, Partnera i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adiustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. 

4.13. Wyniki Konkursu, w tym wyniki głosowania, lista laureatów wraz z treścią uzasadnienia i imieniem, wiekiem i miejscem zamieszkania laureata mogą być opublikowane na stronach www prowadzonych przez Organizatora, stronach portali społecznościowych administrowanych przez Organizatora oraz na łamach wydawanego przez Partnera magazynu „Hurt & Detal” oraz zaprezentowane podczas omawiania wyników Konkursu, a także na stronach internetowych HurtiDetal.pl oraz zaprezentowane podczas gali Konkursu i prezentacji wyników. 

Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody 

5.1. Spośród prawidłowych zgłoszeń konkursowych Jury konkursowe powołane przez Organizatora wyłoni łącznie 10 laureatów, których uzasadnienia wyborów oddanych głosów w Konkursie, Jury uzna za najciekawsze biorąc pod uwagę w szczególności: oryginalność, kreatywność, wyjątkowość, poprawność językową i merytoryczną. 

5.2. Nagrodami dla laureatów Konkursu jest łącznie 10 sztuk voucherów równej wartości, o łącznej kwocie 100 PLN do wykorzystania w serwisie allegro.pl oraz nagroda pieniężna w kwocie równej wartości 10% całej nagrody (t.j. wartości w/w vouchera oraz w/w nagrody pieniężnej). 

5.3. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 

5.4. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę. 

5.5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Partner, a prawa i obowiązku uczestników, Organizatora i Partnera, zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies platformy Partnera. 

5.6. O ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, laureat Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. W takim przypadku warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej – to jest w przypadku nagrody pieniężnej – po potrąceniu przez Organizatora – 10% wartości nagrody (o ile szczególny przepis prawa nie stanowi inaczej), zaś w przypadku nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez laureata 10% wartości nagrody Organizatorowi (jako płatnikowi podatku) – o ile szczególny przepis prawa nie stanowi inaczej. 

5.7. Przekazanie nagród wygranych w Konkursie, nastąpi drogą mailową, w formie kodu w terminie do dwóch tygodni od daty zamknięcia Konkursu. 

5.8. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, bądź nieodebranie nagrody w terminie do dnia 1 grudnia 2021 r. oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata. 

5.9. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. 

Komisja 

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Partnera. 

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Partnera wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 

Reklamacje 

7.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Partnera w formie elektronicznej, na adres mailowy: kontakt@bh1.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, wiadomość w tytule „Reklamacja Konkursu”. 

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Partnera. 

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania. 

7.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

7.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w takiej samej formie jak zgłoszona reklamacja – pisemnej (listem poleconym) lub w formie elektronicznej, wysłaną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną na adres korespondencyjny, gdzie koperta będzie nosić dopisek „Reklamacja Konkursu”. 

7.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

Postanowienia końcowe 

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie https://zloteinnowacje2021.pl/ zwanej Platformą oraz w siedzibie Partnera. 

8.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Partner prześle kopię regulaminu Konkursu. 

8.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. 

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.